Suriname

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Suriname

De projecten in Suriname bevinden zich grotendeels in Paramaribo. Er zijn ook enkele projecten die meer in de binnenlanden liggen. Ze hebben voornamelijk betrekking op millenniumdoelen op het gebied van onderwijs en eerlijke economische ontwikkeling. Het gaat hier om het ontwikkelen van het platteland op gebied van onderwijs, opvoeding, ondernemen, medische voorzieningen en ICT. Studenten van verschillende opleidingen delen hier hun kennis met de lokale bevolking. Per semester participeren circa 18 studenten van Windesheim in het project. Zij werken in multidisciplinaire teams.

DE PROJECTEN:
Hieronder vind je info over de verschillende projecten die we hebben in Suriname. Voor studenten van elke studie zijn er mogelijkheden en mooie projecten. Meer info over de projecten kun je verkrijgen via het contactformulier op deze website of door een mailtje te sturen naar de Landencoördinator Eric Gouma via e.j.gouma@windesheim.nl

Stichting Betheljada
Stichting Beheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een meervoudige beperking. Alle bewoners van Huize Betheljada hebben ernstige verstandelijke en lichamelijke en soms ook nog zintuiglijke beperking. Ze hebben een heel laag ontwikkelingsniveau, kunnen niet lopen, vaak zelf niet zitten en zijn soms doof en/of blind. Ze kunnen niet praten en velen hebben epilepsie. Dat betekent dat ze allemaal hulp nodig hebben bij alles wat gedaan moet worden. Sinds kort hebben ze allemaal een eigen aangepast rolstoel en/of een speciale bionix matras.
Er zijn vaste bewoners en er is een dagopvang. De kinderen voor de dagopvang worden overwegend door Betheljada zelf van huis gehaald en weer naar huis gebracht. De stichting is gestart met een activiteiten programma om de de kinderen bezig te houden en te ontwikkelen.

Bezoek de Facebook pagina van deze stichting: Facebook

We hebben hier veel verschillende projecten. Voor studenten Social Work (SPH en MWD) is er de mogelijkheid om Workshops en trainingen omtrent ADL, zorgdossiers, rapportage, medicatie toediening en ambulante zorg te geven. Verder heb je de mogelijkheid om Veldonderzoek te doen, de sociale kaart te maken om zo duidelijk te krijgen welke hulp wordt er aangeboden in Suriname voor deze doelgroep. De bedoeling is dat je het hulpaanbod in kaart brengt. Ook houd je je bezig met het aanbieden van maatschappelijk werk aan personeel op de werkvloer, het verzorgen van trainingen op het gebied van sociale vaardigheid/Soft Skill trainingen en preventie. Ook is er een werkproject met presentaties op scholen. Daarnaast kun je als Social Work student SPH, MWD en Pedagogiek bezig houden met de uitbreiding van het activiteitenaanbod op de groepen, dagopvang en activiteitenruimte. Je werkt samen met de professionals van Betheljada en draagt jou kennis aan hen over en begeleidt hen in het verwerven van nieuwe vaardigheden. Studenten Logopedie geven Workshops en trainingen. Dit kan individuele begeleiding zijn van personeel en bewoners. Verder maak je rapportages/adviezen waarin je eet en slikpatronen beschrijft.
Studenten Verpleegkunde verzorgen Workshops en presentaties en maat trainingen over hulpmiddelen, mediacatie, voeding, ziektebeelden, ADL en preventie. Je schrijft dagelijkse rapportages en bent Hoofd van extramurale zorg.
Ben je student Business of financieel management? Dan heb je hier de mogelijkheid financiële processen door te lichten, het monitoren van processen en trainingen in management etc.
Studenten HRM maken projectplannen rondom werving en selectie, instroom/doorstroom en doen onderzoek en evaluatie rondom ziekteverzuim. Daarnaast geven ze workshops/trainingen op het gebied van Coaching/cursusaanbod in loopbaanbegeleiding en PR Communicatie. Studenten Bouwkunde doen Projectonderzoek naar een nieuwe woongroep en ontwerpen tekeningen van de nieuwe woongroep. Studenten werktuigbouw kunnen hier aan de slag met het ontwikkelen van kunststof bedden en stoelen om te wassen. Ook zijn hier projecten voor studenten PMT en Sport. Er zijn volop projecten met de bewoners die allen problemen hebben met bewegen. Daarnaast geef je voorlichting aan de ouders van de kinderen over gezond bewegen.
Studenten Recht kunnen hier ook verschillende projecten doen.

Stichting SAGA interproject Suriname
Stichting Saga Interproject Suriname (2009) is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelt programma’s en voert projecten in eigen beheer uit op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en exploitatie van Prey Skoro (voorscholen). Verder is zij beheerder en ontwikkelaar van het zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg, programma Werken met anderstaligen, Positieve gedragsbeïnvloeding, Daarnaast draagt zij zorg voor duurzaam onderwijs voor speciale kinderen en No mek dreigi tron wan soro. Onder deze stichting vallen o.a. Prey Skoro, Basic Learning4kids (BL4k) Een Surinaams ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma met een methodische stimulering van verschillende ontwikkelingsgebieden en ook een Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg (MLZ). Je kunt je hier werken met anderstaligen. Je helpt dan leerkrachten om samen met ouders de Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren bij jonge anderstalige kinderen. Verder bieden ze mogelijkheden voor duurzaam onderwijs voor speciale kinderen. Hier richt je je op kwaliteitsverbeteringen. Het programma No mek dreigi tron wan soro kun je mee helpen ontwikkelen. Dit is een lesprogramma om ouders, verzorgers en leerkrachten in het algemeen en adolescenten in het bijzonder bewust te maken van de gevolgen van pesten en zodoende pesten onder hen tegen te gaan. Er zijn diverse projecten: voor Pabo, LVO, Social Work, Pedagogiek, SPH, ICT, en Business studenten. Projecten waar je mee aan de slag kunt zijn onder andere:
– Het ontwikkelen van taalleerlijnen
– Leerlijn voor kleuters uitwerken (hoe leer je klanken aan of hoe leer je tellen. Ervaring met kleuteronderwijs vereist).
– Opzetten van grundfunding voor Pre Skoro plus (Doelgroep: regulier kinderen samen met kinderen met een beperking inclusief onderwijs).  Er moet geld binnen komen voor gebouwen en inrichting (gebouw € 35000   inrichting € 55000)
– Opzetten van een nieuwe website komen voor Pre Skoro
– 2e semester 2020 tevredenheidsmeting voor project met de Kennedyschool. Stimulatie groep voor slechthorende en doven. (doelgroep ongeveer 30 personen)

Kijk ook eens op de Saga website

Stichting Onderwijs EBGS (Evangelische Broedergemeenschap)
Het doel van EBGS is het geven van Christelijk onderwijs op de grondslag en volgens de principes van de Evangelische Broedergemeente en het behartigen van onderwijsbelangen. EBGS is verantwoordelijk voor 66 scholen (57basisscholen, 9 voortgezet onderwijs). 16.000 leerlingen volgen Christelijk onderwijs op deze scholen. Er zijn 1275 medewerkers in dienst, waaronder 900 leerkrachten. Als student HRM vind je hier genoeg uitdaging in verschillende projecten. In het binnenland zijn ongeveer 21 scholen van EBGS. Er is een barrière om afgestudeerde leerkrachten in het binnenland aan het werk te krijgen. EBGS wil ICT als middel gebruiken om onderwijs te verbeteren en tegelijk leerkrachten on the job trainen en ICT vaardig maken. Hiervoor hebben we naast Pabo studenten ook ICT-studenten nodig die zich bezig willen houden met het ontwikkelen van applicaties die in het onderwijs gebruikt kunnen worden.
Het komende school schooljaar 2019-2020 is er geen capaciteit voor begeleiding van studenten die rechtstreeks met het onderwijs zijn verbonden. De stichting voert in het onderwijs een aantal grote wijzigingen door waar al hun aandacht naar uit gaat. Wel is er ruimte voor bouwkunde studenten. Die krijgen dan de opdracht om de huidige scholen op onderhoud te onderzoeken en verbetervoorstellen te maken. Het betreft niet alleen scholen in Paramaribo maar ook scholen daarbuiten. Marketing studenten zijn ook welkom om de marketing van de stichting te optimaliseren, moderniseren. De stichting is ook bezig met het optimaliseren van logistieke processen op het gebied van voorraadbeheer van alle scholen een leuke opdracht voor studenten logistiek.

Kijk ook eens op de EBGS website

Pater Alberdink Stichting
De stichting heeft als doel de ontwikkeling van bewoners in het binnenland op een duurzame wijze te bevorderen door het uitvoeren van een geïntegreerd programma van activiteiten ten behoeve van inheemse en Marron gemeenschappen. In de plaatsen Albina en Moengo wil de PAS vormingscentra opzetten voor jongeren. Het aantal drop-outs is daar procentueel gezien hoog. Tevens moet er een trainingscentrum komen voor meisjes met een beperking. Het trainingscentrum moet gezien worden als een leerwerkplaats bv een bakkerij. Welke studenten precies ingezet kunnen worden is op dit moment nog niet bekend. Te denken valt aan studenten Social Work, Pedagogiek, SPH, MWD en  Educatie.

Kijk ook eens op de PAS Website

Kennedyschool
De Kennedyschool is bedoeld voor kinderen met hoorproblemen. Dit kunnen zowel dove als slechthorende kinderen zijn. De school is verdeeld in kleuteronderwijs, basisonderwijs en het Uitgebeid Doven- en Slechthorenderwijs (dit valt onder het Voortgezet Speciaal Onderwijs). De School vindt het belangrijk dat leerlingen worden opgeleid tot zelfstandige mensen die, trots hun beperking, verantwoordelijkheid kennen en durven nemen in de maatschappij! Ze staan voor motiverend en uitdagend onderwijs waarbij opdrachten die in dienst staan van de samenleving uitgangspunt zijn. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid zich te oriënteren op toekomstige werkvelden en leren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De leerlingen worden voorbereid op de maatschappij door aandacht te besteden aan algemene, sociale vaardigheden én specifieke beroepsvaardigheden. Studenten PABO, LVO en Social work (Pedagogiek,. SPH, MWD) kunnen hier terecht.

Kijk ook eens op de Kennedyschool Website

Stichting Rumas
Stichting Rumas is een organisatie, die zich inzet voor de groep drop-outs in het bijzonder voor jongens die met justitie en/of politie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De doelstelling van de stichting is: Jongeren die door sociaal – maatschappelijk en financiële problemen uit het onderwijssysteem zijn geraakt. Door motivatie, educatie en het aanleren van sociale vaardigheden proberen wij hen een nieuw toekomst perspectief te bieden, waardoor zij zelfstandig en vol vertrouwen wederom kunnen deelnemen aan het onderwijsproces cq een beroepsopleiding of een on-the job training of eigen bedrijf opzetten. De stichting hebt bij het zoeken van een passende baan of bij het opstarten van een eigen onderneming. Studenten PABO, LVO en Social work (Pedagogiek,. SPH, MWD) kunnen hier terecht.

Kijk ook eens op de Rumas Website

Diakonessehuis
Dit is één van de ziekenhuizen in Paramaribo. Als student Verpleegkunde kun je hier verschillende projecten doen. Op dit moment doet een HRM student onderzoek naar de klanttevredenheid van de apotheek van dit ziekenhuis.

Stichting Wan Mama Pikien (WMP) /MRO
Stichting Wan Mama Pikien streeft naar verbetering van de welvaart – en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in het binnenland van Suriname middels ontplooiing van duurzame ontwikkelingsactiviteiten. Al jaren zijn we met de stichting bezig de keten van maripa(olie) te verbeteren. Maripa is een vrucht met daarin een noot. Uit die noot kan olie gewonnen worden voor bakken en braden maar ook voor cosmeticaproducten. Er is door studenten een machientje ontwikkeld voor het kraken van de schaal. Nu moet er een machientje ontwikkeld worden voor het maken van de olie. Mooie opdracht voor studenten ipo en werktuigbouw Het is de bedoeling om 2 soorten olie te producenten. Er moet onderzoek komen naar de markt voor de verschillende soorten. Heb jij marketing skills? Dan kan dit een uitdagende opdracht voor je zijn.

Mr Huber stichting
De stichting bestaat uit verschillende onderdelen. De Stichting treedt vervolgens op als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en onderhoudt contact met de jeugdige en zijn/haar opvoeders. Momenteel begeleidt de Mr. Huber stichting 11 voogdij pupillen. Het ligt in de verwachting dat er de komende tijd meer nieuwe voogdij pupillen bij komen. De meeste kinderen wonen in een tehuis, pleeggezin of internaat. Ze worden begeleid naar zelfstandigheid.
Het Hubstina Centrum biedt de mogelijkheid voor een dag- en weekverblijf voor kinderen met een meervoudige handicap in de leeftijdsklasse van 5 tot 18 jaar. Er worden dagelijks 38 kinderen opgevangen waarvan 20 zijn opgenomen in het dagverblijf en 18 in het weekverblijf. De Hubstina school neemt binnen het Hubstina centrum een heel belangrijke plaats in. Hier worden kinderen voorbereid voor vervolg speciaal onderwijs. De school is in oktober 2000 van start gegaan met 9 leerlingen en is uitgegroeid tot 20 leerlingen. Tot nu toe leverde de school bijna 20 kinderen af die vanwege hun goede leerprestaties op school konden doorstromen naar een hoger niveau!
Sinds kort is er ook een dependance in het district Commewijne te Tamanredjo aan de Reebergweg  55, voor kinderen met meervoudige beperking die verstoten/ wees of half wezen zijn. Hier worden 7 kinderen en of jong volwassenen met meervoudige beperking opgevangen.
De Huber stichting zoekt ITC studenten die ondersteunen bij het plaatsen van beveiligingscamera’s, in en buiten het gebouw. Verder wil de stichting voor hun financiële administratie een softwareprogramma aanschaffen. Hierin hebben ze ook advies en ondersteuning nodig van business studenten.. Voor het professionaliseren van de opvang kunnen ze logopedie, fysiotherapie, pedagogiek en Social Work studenten gebruiken.

Natuurtechnisch instituut – middelbare beroepsopleiding (Natin)
Het instituut is bezig met een kwaliteitsslag op pedagogisch en didactisch gebied. Ben jij de LVO student die AVO docenten wil helpen en begeleiden bij het leren van activerende werkvormen en competentiegericht onderwijs? Dan ligt hier een mooi project voor je klaar!  Het doel van de Natin is om goed opgeleid personeel aan te leveren voor het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid. Bij de afdeling werktuigbouwkunde zijn ze op zoek naar iemand die verstand heeft van CNC machines. Deze opleiding heeft een paar jaar geleden een aantal CNC machines aangeschaft, maar de school heeft hier geen gekwalificeerd personeel voor die overweg kunnen met deze machines. De docenten hebben dus een training nodig zodat ze de leerlingen les kunnen geven in het computer gestuurd verspanen van metaal. Ben jij student werktuigbouwkunde of volg je de lerarenopleiding techniek (werktuigbouwkunde). En lijkt het jou leuk om de docenten te trainen met het omgaan van deze machines, zodat zij hier de leerlingen les in kunnen geven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kijk even op de website!

http://www.natin.sr/richtingen/werktuigbouwkunde/

Ervaringen van studenten:
Wil je weten hoe studenten hun tijd in dit land zelf ervaren? Bekijk dan hun vlog